Scroll to top

กำหนดการงานเปิดโลกวิชาการ
เปิดบ้านเรยีนาฯ สืบสาน 1 ศตวรรษแห่งอุร์สุลินไทย

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2567

ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

08.30 – 09.00 น.
- ลงทะเบียนหน่วยงานและผู้เข้าร่วมงาน พร้อมรับอาหารว่าง บริเวณด้านหน้าโรงอาหารมัธยม
- ชมการแสดงบรรเลงดนตรีจากวงเครื่องสาย ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี
- ชมการแสดงบรรเลงดนตรีจากวงดุริยางค์ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี
09.00 น.
ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
09.00 – 10.00 น.
 • วจนพิธีกรรม โดยฝ่ายจิตตาภิบาล
 • กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ โดยซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน
 • รายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อประธานในพิธี โดยครูจันทร์จิรา ศิริพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • กล่าวเปิดงาน โดยประธานในพิธี นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ศึกษาธิการจังหวัด
 • พิธีเปิด “งานเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านเรยีนาฯ สืบสาน ๑ ศตวรรษแห่งอุร์สุลินไทย”
 • ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว มอบของที่ระลึกให้ประธานในพิธี
 • ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกัน
 • รับชมวีดิทัศน์ ชุด กาลเวลาอันทรงคุณค่า จากแรงศรัทธา สู่ 1 ศตวรรษแห่งอุร์สุลินไทย และ ชุด “เรยีนาเชลีวิทยาลัย” โรงเรียนแห่งเยาวสตรีไทยใจสากล
 • กล่าวต้อนรับ 5 ภาษา โดย นักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
 • รับชมการแสดงพิธีเปิด จตุนครามิ่งฟ้า สืบสานพลังแห่งศรัทธา เฉลิมฉลอง 1 ศตวรรษแห่งอุร์สุลินไทย
10.00 – 10.30 น.
ประธานในพิธีและคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ และงานเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ
10.00 – 11.00 น.
ผู้ปกครองระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมชมโรงเรียนบริเวณอาคารอนุรักษ์ และชมสาธิตการสอน ระดับชั้น ป.1 ณ ห้องเรียน ชั้น 2 อาคารอุร์สุลา
10.00 – 12.00 น.
เริ่มการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
10.00 – 14.00 น.
เยี่ยมชมตลาดนัด RC วิถีอุร์สุลินไทย บริเวณใต้อาคารเซอร์เวียม
10.00 – 15.00 น.
 • นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้อาชีพตามระดับชั้น ตามสถานที่กำหนด
 • เชิญชมบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวอาชีพ สาขาวิชาหรือคณะที่เปิดสอน ระดับอุดมศึกษา ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี
13.00 – 14.00 น.
รับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี
14.00 – 15.00 น.
- มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม
- ประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี
- ซิสเตอร์สุวรรณา ชัยพรแก้ว กล่าวขอบคุณหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติ และกล่าวปิดงาน

งานเปิดโลกวิชาการเปิดบ้านเรยีนาฯ สืบสาน 1 ศตวรรษแห่งอุร์สุลินไทย

วันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2567

การแข่งขันทักษะทางวิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้


กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายการแข่งขัน
ระดับชั้น
จำนวนที่รับ
รายละเอียด
สมัคร
ตรวจสอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์
ม.1 ถึง ม.3
12 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ป.4 ถึง ป.6
15 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ม.1 ถึง ม.3
10 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
ม.4 ถึง ม.6
10 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา
ป.4 ถึง ป.6
10 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.1 ถึง ม.3
10 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ม.4 ถึง ม.6
10 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ป.1 ถึง ป.3
20 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ป.4 ถึง ป.6
20 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.1 ถึง ม.3
20 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ม.4 ถึง ม.6
20 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ป.4 ถึง ป.6
10 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ม.1 ถึง ม.3
10 ทีม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือบทอาขยาน
ป.1 ถึง ป.3
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือบทอาขยาน
ป.4 ถึง ป.6
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ม.1 ถึง ม.3
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาและวรรณคดีไทย
ม.4 ถึง ม.6
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ป.4 ถึง ป.6
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ม.1 ถึง ม.3
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ม.4 ถึง ม.6
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขัน Spelling Bee
ป.4 ถึง ป.6
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขัน Impromptu Speech
ม.1 ถึง ม.3
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การแข่งขัน Impromptu Speech
ม.4 ถึง ม.6
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส)
การแข่งขัน Question Reponse
ม.4 ถึง ม.6
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
ม.1 ถึง ม.3
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
การแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน
ม.4 ถึง ม.6
15 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)
การเขียนฮิรางานะจากคันจิ
ม.4 ถึง ม.6
15 คน